ردیف عنوان خدمت اصلی عنوان زیر خدمت ها  شناسه زیر خدمت  نحوه ارائه خدمت راهنمای استفاده از خدمت دسترسی به خدمت سوالات متداول بیانیه سطح خدمت شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
۱ تامین هزینه های معیشتی مددجویان 1.پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش 19072702100 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت ۰۰۰۰۰۰۰
mail@emdad.ir
نام و نام خانوادگی
2.کمک به رفع یا کاهش فقر مطلق (تبصره 14 قانون بودجه) 19072702101
3.حمایت غذایی نیازمندان 19072702102
۲ ارائه حمایتهای اجتماعی به مددجویان 1. ارائه معرفی خدمات ویژه به سالمندان تحت پوشش 19072703100 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت ۰۰۰۰۰۰۰
mail@emdad.ir
نام و نام خانوادگی
2. ارائه معرفی نامه به مددجوی تحت پوشش جهت معافیت سربازی 19072703101
3.ارائه خدمات سهام عدالت به مددجویان تحت پوشش 19072703102
4.باز پرداخت اقساط معوقه مددجویان 19072703103
۳ تامین مسکن مددجویان 1.اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان  19062704100 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت ۰۰۰۰۰۰۰
mail@emdad.ir
نام و نام خانوادگی
2.اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان  19062704101
3.اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان (اجاره وویعه مسکن) 19062704102
4.اعطای کمک به خرید مسکن مددجویان 19062704103
5.ارائه معرفی نامه انشعابات مسکن جهت دریافت معافیتهای قانونی مددجویان 19062704104
۴ کمک به ازدواج نیازمندان   19042705000 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت ۰۰۰۰۰۰۰
mail@emdad.ir
نام و نام خانوادگی
۵ پرداخت وام های ضروری به نیازمندان   19072706000 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت ۰۰۰۰۰۰۰
mail@emdad.ir
نام و نام خانوادگی
۶ ارایه خدمات ویژه به نیازمندان 1. پرداخت کمک های موردی به نیازمندان  19072707100 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت ۰۰۰۰۰۰۰
mail@emdad.ir
نام و نام خانوادگی
2. تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان 19072707101
3.پرداخت کمک هزینه به مددجویان آسیب دیده از حوادث طبیعی  19072707102
4.پرداخت کمک هزینه بیمه عمر و حوادث اماکن مسکونی مددجویان 19072707103
۷ اعطای کمک هزینه های تحصیلی به مددجویان 1. تامین شهریه دانشجویان مددجو 19072708100 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت ۰۰۰۰۰۰۰
mail@emdad.ir
نام و نام خانوادگی
2. اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)  19072708101
۸ کمک به امنیت تغذیه نیازمندان 1. کمک به رفع سوء تغذیه کودکان مددجو زیر 5 سال 19072709100 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت ۰۰۰۰۰۰۰
mail@emdad.ir
نام و نام خانوادگی
2. کمک به رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند 19072709101
۹ کمک به تامین سلامت نیازمندان 1. پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان نیازمندان 19012710100 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت ۰۰۰۰۰۰۰
mail@emdad.ir
نام و نام خانوادگی
2. ارتقاء شاخص های بهداشتی نیازمندان (پیشگیری ، غربالگری و...) 19012710101
3. پرداخت کمک هزینه ژن شناسی افراد نیازمند  19012710102
4.کمک به تامین تجهیزات و درمان بیماران صعب العلاج نیازمند 19012710103
۱۰ پرداخت حق بیمه های اجتماعی نیازمندان 1. پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند  19042711100 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت
2. پرداخت حق بیمه اجتماهی مددجویان طرح های اشتغال  19072711101
3. پرداخت سهم بیمه خانوارهای دارای سرپرست زنان روستایی و عشایرنیازمند 19042711102
11 حمایت از اشتغال نیازمندان 1. اعطای تسهیلات اشتغال نیازمندان 13012712100 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت
2.آموزش کسب و کار به مددجویان  13012712101
3.کاریابی برای نیازمندان 13012712102
4. حمایت و پایدار سازی فعالیت های اشتغال نیازمندان 13012712103
5. بازاریابی و فروش محصولات مددجویان 13012712104
6. برگزاری رویداد های کار آفرینی و خود کفایی مددجویان 13012712105
12 ترویج  فرهنگ خیر و احسان   19092713000 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت
13 برگزاری اردوهای آموزشی تربیتی و زیارتی برای مددجویان   19072714000 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت
14 ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای به مددجویان 1. راهنمایی و مشاوره تخصصی خانواده مددجویان  19072715100 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت
2. آگاه سازی و آموزش مهارت های زندگی مددجویان 19072715101
3. ارائه  خدمات آموزشی و تربیتی دانش آموزان 19072715102
4. ارائه خدمات فرهنگی به دانش آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مددجو 19072715103
15 نگهداری و ارایه خدمات فرهنگی به دانش آموزان مددجو مستقر در واحد های خوابگاهی    19072716000 الکترونیکی   سوالات متداول خدمت بیانیه سطح خدمت
16 ارایه خدمات حقوقی به نیازمندان    %3