ارتباط با مدیران استان

علی پناهیان

معاون اداری و مالی
  • 08432220006

روح اله سلیمانی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 08432223264

آیت اله مولایی زاده

معاون توسعه مشارکتها
موسی نژاد

قنبر موسی نژاد

مدیرکل
  • 08432220095
معاون حمایت و سلامت خانواده

شبیب جعفرزاده

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 084-32220005
معاون توسعه مشارکتهای مردمی

رمضان دستیاری

قائم مقام امداد استان
  • 084-32220093
معاون امور فرهنگی

همت الفتی

معاون امور فرهنگی
  • 084-32220008