6 کیفی سازی فعالیت مراکز نیکوکاری اولویت اصلی کمیته امداد استان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد،روح اله صالحی، مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در گردهمایی…
تاریخ انتشار: 1401/04/02 07:17
حوزه انتشار: زنجان
استان زنجان ، کمیته امداد ، خیران ونیکوکاران ، مراکز نیکوکاری ، تقویت بعد مردمی